Vloloshyn Gallery

Art Gallery upgrade in Kyiv, Ukraine
Team: Alexander Kucheravy, Yuliia Shyferson, Vitaliy Goy
Status: design
Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery Vloloshyn Gallery